YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1.1 Yhdistyksen nimi on UtaSport ry ja sen kotipaikka on Tampere. Pääasiallisesti yhdistyksen toiminta-alue on Tampere, mutta yhdistys voi harjoittaa toimintaansa myös muualla Suomessa ja Suomen ulkopuolella.

Yhdistyksen kieli on suomi.

2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

2.1 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Tampereen yliopiston opiskelijoiden ja henkilöstön mahdollisuuksia monipuoliseen liikunnan harrastamiseen ja kannustaa liikunnalliseen elämäntapaan. Tarkoituksena on, että yhdistyksen toiminta tukee jäseniään harrastamaan kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi yhdistys kannustaa matalan kynnyksen liikuntaan.

2.1 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ja sen alaiset lajikerhot

– järjestävät urheilu- ja liikuntatapahtumia sekä -matkoja,

– osallistuvat urheilu- ja liikuntatapahtumiin,

– järjestävät koulutustoimintaa,

– hankkivat tarvittavia välineitä,

– järjestävät valmennus- ja harjoitustoimintaa,

– harjoittavat tiedotus- ja suhdetoimintaa,

– tarjoavat muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan tukea jäsenistönsä yleistä hyvinvointia

sekä

– virkistävät jäsentensä sosiaalista elämää sekä parantavat jäsenistönsä yhteishenkeä.

2.2 Yhdistys voi toteuttaa tarkoitustaan myös kiinnittämällä toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta. Lisäksi yhdistys pyrkii liikunnan tukemiseen ja kehittämiseen tarpeellisten harjoituspaikkojen ja muiden edellytysten luomiseen.

2.3 Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia tuloja yhteistyökumppaneiltaan, tehdä talkootöitä sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.

2.4 Yhdistys voi hankkia varoja periaatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestämällä huvittelu- ja juhlatilaisuuksia. Lisäksi yhdistys voi omistaa tai vuokrata toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

2.5 Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

2.6 Yhdistys voi hankkia ostopalveluita.

2.7 Yhdistys voi voittoa tavoittelematta hankkia jäsenilleen urheiluvälineitä ja –asusteita.

3 Jäsenet

3.1 Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenet sekä Tampereen yliopiston jatko- ja täydennysopiskelijat sekä oikeuskelpoiset yhteisöt ja Tampereen yliopiston henkilökuntaan kuuluvat henkilöt maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun joko vuodeksi kerrallaan tai ainaisjäsenmaksuna. Varsinaiset jäsenet ovat vuosijäseniä maksettuaan vuosijäsenmaksun ja ainaisjäseniä maksettuaan ainaisjäsenmaksun.

3.2 Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa.

3.3 Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö maksamalla yhdistyksen kannatusjäsenmaksun joko vuodeksi kerrallaan tai ainaisjäsenmaksuna. Kannatusjäsenet ovat vuosijäseniä maksettuaan vuosijäsenmaksun ja ainaisjäseniä maksettuaan ainaisjäsenmaksun. Kannatusjäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa.

3.4 Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa

 

4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

4.1 Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero tulee voimaan heti kun ilmoitus on tehty tai kun erottamiseen edellyttävät ehdot on todettu.

4.2 Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittyessään sitoutunut, on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

5 Jäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksu

5.1 Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän yhdistyksen jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen henkilöille ja oikeuskelpoisille yhteisöille. Kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen.

5.2 Jäsenmaksun maksamalla yhdistyksen jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen lajikerhotoimintaan sekä yhdistyksen järjestämiin yhteisiin tapahtumiin.

5.3 Lajikerholla on oikeus periä lajikerhon jäseniltä ja tapahtumiin osallistuvilta erillismaksua lajiinsa liittyvistä kustannuksista tapauskohtaisesti. Lajikerhojen toiminnan tulee olla voittoa tavoittelematonta.

5.4 Yhdistyksen hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksun suorittamisesta sekä nimetä jäsen kunniajäseneksi, jos hän on tehnyt yhdistykselle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia. Kunniajäsenen äänioikeus yhdistyksen kokouksessa loppuu, kun yhdistyksen jäsenyyden kriteerit eivät enää täyty.

 

5.5 Yhdistyksen jäsen suorittaa jäsenmaksun vuosimaksuna (vuosijäsenmaksu) tai kertaluontoisesti (ainaisjäsenmaksu). Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua ollenkaan.

 

6 Hallitus

6.1 Yhdistyksen toimintaa johtaa yhdistyksen syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu yhdeksi toimikaudeksi valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja 2-6 muuta varsinaista jäsentä. Jos kaikki hallituspaikat eivät syyskokouksessa täyty, voidaan kyseinen hallituspaikka jättää täyttämättä. Jos puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin tai rahastonhoitajan paikkaa ei saada syyskokouksessa täytetyksi, päättää kokous uuden kokouksen pitämisestä enintään kolmen (3) viikon päähän syyskokouksesta asian ratkaisemiseksi.

6.2 Hallituksen toimikausi on sama kuin tilikausi. Jos hallituksen jäsen kesken toimikauttaan eroaa tai erotetaan tehtävästään, valitsee yhdistyksen ylimääräinen kokous sen jäsenistä uuden hallituksen jäsenen. Jos yhdistyksen puheenjohtaja eroaa tehtävästään kesken toimikauden, kutsutaan koolle ylimääräinen yhdistyksen kokous, joka valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

6.3 Puheenjohtajan ollessa estynyt tehtäviensä hoitamisesta hallitusta johtaa varapuheenjohtaja

 

6.4 Hallitus sopii keskinäisestä työnjaostaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Hallitus voi myös valita hallituksen ulkopuolelta tarvittavia toimihenkilöitä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

6.5 Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan  yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

6.6 Hallituksen tehtävänä on

1.toimia yhdistyksen toimeenpanevana elimenä niin, että yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti,

2. olla vastuussa yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti,

3. suunnitella ja kehittää yhdistyksen kokonaistoimintaa sekä johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti,

4. vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä,

5. vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta,

6. vastata yhdistyksen kokousten antamista velvoitteista,

7. pitää jäsenluetteloa,

8. hoitaa yhdistyksen taloutta,

9. hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa,

10. nimetä edustusjoukkueet

11. päättää yhdistyksen kunnianosoitusten myöntämisestä sekä

12. ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii.

 

7 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 1. 1 yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä.

 

8 Tilikausi ja toiminnantarkastus

8.1 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa (14 päivää) ennen kevätkokousta.

 

 1. Kokoukset

9.1 yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajankohdan päättää yhdistyksen hallitus. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, mukaan lukien kutsun lähettämispäivä ja kokouspäivä. llmoitus tulee tehdä

1 yhdistyksen viralliselle ilmoitustaululle kiinnitetyllä ilmoituksella ja

2 sähköposti-ilmoituksena yhdistyksen sähköpostilistalle.

 

10 Kevätkokous

10.1 Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Esitetään vahvistettavaksi tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 2. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.

10.2 Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokoukseen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viipymättä kokouskutsun saatuaan, kuitenkin viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kevätkokous voi päättää asian ottamisesta kokouksen esityslistalle kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä.

 

 1. Syyskokous

11.1 Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi jäsenten keskuudesta yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.
 2. Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi yhdistyksen varapuheenjohtaja
 3. Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi yhdistyksen sihteeri
 4. Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi yhdistyksen rahastonhoitaja
 5. Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi yhdistyksen hallitukseen 2-6 muuta jäsentä
 6. Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi toimihenkilöt
 7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatoiminnantarkastajat.
 8. Päätetään jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksun suuruus:
 9. a) luonnollisten henkilöiden osalta
 10. b) oikeustoimikelpoisten yhteisöjen osalta.
 11. Vahvistetaan toimikauden
 12. a) toimintasuunnitelma
 13. b) talousarvio.

11.2 Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viipymättä kokouskutsun saatuaan, kuitenkin viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Yhdistyksen syyskokous voi päättää asian ottamisesta kokouksen esityslistalle kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä.

 

12 Päätökset

12.1 Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella kannatusjäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen varsinaisina jäseninä olevilla oikeustoimikelpoisilla yhteisöillä on käytettävissään yksi (1) ääni jokaista alkavaa viittäsataa (500) edustamaansa jäsentä kohden. Oikeustoimikelpoisen yhteisön yksittäinen edustaja voi kokouksessa käyttää valtakirjalla korkeintaan viittä (5) ääntä. Yhdistyksen kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei jokin asian ratkaisemisesta näissä säännöissä toisin säädetä. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi äänestystilanteissa tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli vähintään kolme (3) henkilöä sitä pyytää. Yhdistyksen kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta.

 

13 Pöytäkirjat

13.1 Yhdistyksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Puheenjohtajan ja sihteerin on allekirjoitettava sekä valittujen pöytäkirjan tarkastajien tarkistettava yhdistyksen kokousten pöytäkirjat kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta. Yhdistyksen hallituksen pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa, kuitenkin viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa kokouksesta.

 

14 Lajikerhot

14.1 Yhdistyksen kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä lajikerhoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

Lajikerhoina voi toimia myös rekisteröityjä yhdistyksiä.

14.2 Lajikerhon perustamiseksi vaaditaan vähintään kymmenen (10) Tampereen yliopiston opiskelijaa tai Tampereen yliopiston henkilöstön jäsentä. Lajikerhon tulee olla yhdistyksen hallituksen hyväksymä. Yhdistyksen hallitus päättää lajikerhon hyväksymisestä sen toimitettua hallituksen käsiteltäväksi seuraavat dokumentit: säännöt, toimintasuunnitelma, talousarvio, yhteystietolomakkeen ja perustamiskokouksen pöytäkirjan. Sääntöjä tehtäessä tulee lajikerhon noudattaa yhdistyksen antamia mallisääntöjä.

14.3 Yhdistyksen hallitus myöntää lajikerhoilleen vuosittain toiminta-avustusta sekä projektiavustusta tapauskohtaisesti.

14.4 Yhdistyksellä voi olla vain yksi lajikerho urheilulajia kohden. Lajikerho voi sisältää erilaisia samaa lajia harrastavia ryhmiä.

14.5 Kaikilla lajikerhoilla on oma hallitus, vuosittainen toimintasuunnitelma, talousarvio ja ajan tasalla oleva jäsenlista

14.6 Lajikerhoja sitovat myös muut yhdistyksen vuosikokouksen hyväksymät säännöt ja toimintaohjeet.

 

15 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

15.1 Sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään viikon välein. Jotta päätös olisi pätevä, tarvitaan kokouksessa läsnä olevin äänioikeutettujen äänistä vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

15.2 Jos yhdistys on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava Tampereen yliopiston ylioppilaskunnalle. Pesänselvityshenkilöinä toimivat purkamisesta päättäneen kokouksen valitsemat henkilöt. Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.